Scroll Top

5780 Shabbat Bulletin

23 Elul, 5780/September 12, 2020
Parashat Nitzavim-Vayeilekh
View Online View Print Bulletin

16 Elul, 5780/September 5, 2020
Parashat Ki Tavo
View Online View Print Bulletin

2 Elul, 5780/August 22, 2020
Parashat Shof’tim
View Online View Print Bulletin

25 Av, 5780/August 15, 2020
Parashat R’eih
View Online View Print Bulletin

18 Av, 5780/August 8, 2020
Parashat Eikev
View Online View Print Bulletin

11 Av, 5780/August 1, 2020
Parashat Va-etḥanan /Shabbat Naḥamu
View Online View Print Bulletin

July 25, 2020/4 Av, 5780
Parashat Devarim/Shabbat Ḥazon
View Online View Print Bulletin

July 18, 2020/26 Tammuz, 5780
Parashat Mattot-Mas’ei
View Online View Print Bulletin

July 11, 2020/19 Tammuz, 5780
Parashat Pinḥas
View Online View Print Bulletin

July 4, 2020/12 Tamuz 5780
Parashat Ḥukkat-Balak
View Online View Print Bulletin

June 27, 2020/5 Tamuz 5780
Parashat Koraḥ
View Online View Print Bulletin

June 20, 2020/28 Sivan, 5780
Parshat Shelaḥ Leḥa
View Online View Print Bulletin

June 13, 2020/21 Sivan, 5780
Parashat Beha’alotekha
View Online View Print Bulletin

June 6, 2020/14 Sivan, 5780
Parashat Naso
View Online View Print Bulletin

May 30, 2020/7 Sivan, 5780
Shabbat Shavuot
View Online View Print Bulletin

May 23, 2020/29 Iyyar, 5780
Parashat B’Midbar – Maḥar Ḥodesh
View Online View Print Bulletin

May 16, 2020/22 Iyyar 5780
Parashat Behar-Beḥukotai
View Online View Print Bulletin

May 9, 2020/15 Iyar, 5780
Parashat Emor
View Online View Print Bulletin

May 2, 2020/8 Iyar, 5780
Parashat Aḥarei Mot-K’doshim
View Online View Print Bulletin

April 25, 2020/1 Iyar, 5780
Parashat Tazria-Metzora – Rosh Ḥodesh
View Online View Print Bulletin

April 18, 2020/24 Nisan, 5780
Parashat Shemini/Birkat Ḥahodesh
View online View Print Bulletin

April 11, 2020/17 Nisan. 5780
Shabbat Ḥol Ha-Moed Pesaḥ
View Online View Print Bulletin

April 4, 2020/10 Nisan, 5780
Parashat Tzav/Shabbat HaGadol
View online View Print Bulletin

March 28, 2020/3 Nissan, 5780
Parashat Va-yikra
View online View Print Bulletin

March 21, 2020/25 Adar 5780
Parashat Vayakhel-Pekudei /Shabbat HaḤodesh
View online View Print Bulletin

March 14, 2020/18 Adar, 5780
Parashat Ki Tissa – Shabbat Parah
View online View Print Bulletin

March 7, 2020 /11 Adar, 5780
Parashat T’tzaveh – Shabbat Zakhor
View online Download PDF

February 29, 2020/ 4 Adar I, 5780
Parashat T’rumah
View online Download PDF

February 22, 2020 / 27 Shevat, 5780
Parashat Mishpatim / Shabbat Shekalim 
View online Download PDF

February 15, 2020 / 20 Shevat, 5780
Parashat Yitro 
View online Download PDF

February 8, 2020 / 13 Shevat 5780 
Parashat Beshallaḥ
View online Download PDF

February 1, 2020 / 6 Shevat 5780 
Parashat Bo
View online Download PDF

January 25, 2020 / 28 Tevet 5780     
Parashat Va-era
View online Download PDF

January 18, 2020 / 21 Tevet 5780  
Parashat Shemot
View online Download PDF

January 11, 2020 / 14 Tevet, 5780 
Parashat Vayeḥi
View online Download PDF

January 4, 2020 / Tevet 7, 5780   
Parashat Vayigash
View online Download PDF